Gegevensbescherming

We zijn blij dat je geïnteresseerd bent in ons bedrijf en dat je onze carrièrewebsite of -portaal bezoekt. De bescherming van je persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons.

We behandelen je onlinesollicitatie in overeenstemming met de voorwaarden uit de toepasselijke verordeningen inzake gegevensbescherming (AVG en BDSG-nieuw). Door onze carrièresite te gebruiken, stel je je informatie en persoonsgegevens ter beschikking aan de SNIPES Group. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je sollicitatie te starten en te verwerken. Ze worden alleen opgeslagen in het kader van de door jou gegeven toestemming. Alle werknemers van ons bedrijf zijn door ons uitdrukkelijk tot geheimhouding verplicht (volgens art. 29 AVG). Het overdragen van de gegevens op het internet vindt plaats via een 256-bits SSL-versleuteling.

Toestemmingen

Om je onze persoonlijke service ter beschikking te kunnen stellen, is je toestemming nodig zodat de betreffende gegevens voor het eerder aangegeven doel kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Je geeft deze toestemming door middel van een selectiekeuzevakje (checkbox aanvinken). Als je het vakje niet aanvinkt, is online solliciteren niet mogelijk. We willen je er nadrukkelijk op wijzen dat je deze toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken voor de toekomst. Door middel van je toestemming ga je er ook mee akkoord dat de door jou ingevoerde gegevens ook kunnen worden ingezien door derden die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je openbaar resp. toegankelijk maakt.

Opslag van de toegangsgegevens en de gegevens van de onlinesollicitatie

Als een gebruiker de internetpagina van ons carrièreportaal bezoekt, worden de inloggegevens voor dit proces opgeslagen in een logbestand op onze server. Deze opgeslagen gegevens over de gebruiker worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden overgedragen. De enige uitzonderingen hierop zijn dienstverleners die door SNIPES voor het beheer van sollicitanten worden gebruikt. De verwerking van de aan ons overgedragen gegevens over een persoon wordt voornamelijk bepaald door de respectieve versies van de AVG en de BDSG-nieuw die op dat moment gelden. Daarom is het verzamelen, verwerken, gebruiken en overdragen van de gegevens (hierna: “gebruik van de gegevens”) toegestaan indien een wettelijke bepaling dit toestaat of indien de betrokkene ermee heeft ingestemd. In het geval van een aanstelling worden je gegevens als medewerkersgegevens opgeslagen en verwerkt. Verder gebruikt SNIPES je gegevens alleen voor het technische beheer van deze website voor zover dat nodig is. Als het niet tot een aanstelling komt, worden de sollicitatiegegevens na afloop van het sollicitatieproces na max. twaalf maanden volgens de wettelijke voorschriften gewist.

Cookies

Om het bezoek van onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken en verschillende functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Het doel hiervan is om onze internetaanwezigheid in het algemeen gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken en om het navigeren over ons platform te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het eind van je browsersessie (dus na het sluiten van de browser) gewist. Dit zijn zogenaamde sessie-cookies. Andere cookies blijven op je eindapparaat staan, zodat wij of onze partnerbedrijven je bij je volgende bezoek kunnen herkennen. Dit zijn permanente cookies.

Voor het gebruik van onze website benodigde cookies:

Deze cookies zijn nodig voor het gebruik en de functionaliteit van de website. Ze helpen om de website technisch toegankelijk en bruikbaar te maken en bieden wezenlijke en noodzakelijke functies zoals de navigatie over de website, de correcte weergave van de website in de internetbrowser of het toestemmingsmanagement. Zonder deze cookies kan de website niet juist functioneren.

Functionele/analyse-cookies:

Deze cookies dienen om het onlineverkeer te meten en het gebruik te analyseren. Zo kunnen we de werking van onze website beter begrijpen en onze diensten verbeteren.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technisch noodzakelijke cookies is § 15 lid 1 van de Duitse Telemediawet (“TMG”) of op basis van art. 6 lid 1 S. 1f) AVG, ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn hierbij voornamelijk om je een technische geoptimaliseerde, gebruikersvriendelijke en op je behoeften afgestemde website ter beschikking te kunnen stellen en om de veiligheid van de onze systemen te garanderen. Verder gebruiken we cookies op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1. a) AVG.

Als we cookies op basis van je toestemming gebruiken, kun je je toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken, door je cookie-instellingen hier te wijzigen:

Cookie-instellingen resetten

Je intrekking verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden.

Google Analytics

We gebruiken de dienst Google Analytics van Google Ireland Limited (“Google”). We houden ons aan de momenteel geldende Gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics en aan de voorwaarden uit de Overeenkomst voor orderverwerking van Google. Als je persoonsgegevens in een ander land worden verwerkt, hebben we met Google LLC de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardverdragsclausule volgens art. 46 lid 2. c) AVG afgesloten (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). Volgens clausule 10.3 van de Overeenkomst voor orderverwerking van Google vindt het opslaan van de overgedragen gegevens op de volgende locaties plaats (zogenaamde “data center locations”/locaties van datacentra): https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Daarom gebruiken we Google Analytics alleen als je ook toestemming voor de overdracht naar de hierboven vermelden datacentra geeft. Soms bieden de derde landen waar de datacentra zijn gevestigd of van waaruit de verwerking wordt uitgevoerd, geen passend niveau van gegevensbescherming op basis van een besluit van de Europese Commissie (een lijst van de zogenaamde veilige derde landen is te vinden op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). Zo gelden de VS bijvoorbeeld momenteel niet als veilig derde land. De overdracht naar onveilige derde landen is een risico voor je persoonsgegevens, vooral omdat in het geval van een overdracht naar de VS er niet kan worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten er toegang tot krijgen. Deze risico’s kunnen niet uitsluitend worden uitgesloten door het afsluiten van gewone contractuele clausules tussen SNIPES en de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke in het derde land. Toch bevatten de bepalingen uit de overeenkomst voor orderverwerking van Google (zie https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ uit de rubriek “Appendix 2”) een veelvoud aan technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van je persoonsgegevens moeten waarborgen. Houd rekening met de bovenstaande omstandigheden als je je toestemming geeft.

Hier vind je algemene informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Als je toestemming voor het gebruik hebt gegeven, gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics verzamelt anonieme gegevens over je gebruik van onze website (onder andere je verkorte IP-adres) en maakt gebruik van cookies. De door de cookies verzamelde informatie over je gebruik van de website (waaronder je verkorte IP-adres) wordt overgedragen naar een server van Google en opgeslagen op servers op datacentra op de bovengenoemde locaties. Google zal deze informatie gebruiken om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website voor ons op te stellen en om andere met het gebruik van onze website en het internet verbonden analyses en beoordelingen te genereren. Google kan deze gegevens ook koppelen met andere gegevens, zoals je zoekgeschiedenis, je persoonlijke account, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere gegevens die Google over je heeft opgeslagen. Ook kan Google deze informatie aan derden overdragen, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat (bijv. overheidsmedewerkers) of als derden deze gegevens in opdracht van Google bewerken.

De bij Google Analytics opgeslagen gegevens worden gedurende een periode van 14  maanden bewaard. Na afloop van deze tijd worden bij Google Analytics alleen nog geaggregeerde statistieken bewaard. Het gebruik van Google Analytics vindt plaats op basis van je toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG).

Daarnaast heb je de mogelijkheid om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken door je cookie-instellingen hier aan te passen:

Cookie-instellingen resetten

Je intrekking verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor je intrekking heeft plaatsgevonden.

Ook kun je via een browserplug-in voorkomen dat via cookies verzamelde gegevens (inclusief je IP-adres) naar Google worden verstuurd om door Google te worden gebruikt. De volgende link brengt je naar de betreffende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Hier vind je meer informatie over de manier waarop Google gegevens gebruikt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Tag Manager

Deze website gebruikt de Google Tag Manager. Door middel van deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: er worden geen cookies geplaatst en er worden geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan als deze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Intrekken

Je kunt je onlinesollicitatie op elk gewenst moment per e-mail intrekken door een e-mail met het onderwerp “intrekken onlinesollicitatie” te sturen naar training-development@snipes.com. In dit geval worden je gegevens niet verder verwerkt en volgens de richtlijnen voor gegevensbescherming gewist. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Gegevensbeveiliging

Je persoonsgegevens worden versleuteld (256-bits SSL-versleuteling) via het internet verzonden. We beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegden. Je dient je inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en het scherm van de browser te sluiten als je klaar bent de communicatie met ons, vooral als je de computer met anderen deelt.

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

Inhoud die in strijd is met de goede zeden, in het bijzonder pornografische, politieke en/of religieuze inhoud, mag niet worden geplaatst. SNIPES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken hierop.

Reclame

SNIPES is niet verantwoordelijk voor eventuele ongewenste reclame die je via de e-mail ontvangt (zogenaamde spam-mails).

Recht op informatie

Volgens de AVG (art. 15-18) heb je kosteloos recht op informatie over de gegevens die over je opgeslagen zijn en, indien van toepassing, het recht om deze gegevens te laten corrigeren, afschermen of wissen.

Overig

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de sollicitatieprocedure. Verder zijn de algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de SNIPES website van toepassing. Je vindt deze onder “Gegevensbescherming” aan de onderkant van elke pagina van onze website. Bovendien vragen we je om kennis te nemen van de volgende informatie overeenkomstig art. 13 AVG:

Verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens:
Snipes SE, Schanzenstr. 41, 51063 Keulen, Duitsland

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Martin Hölscher, adres zoals hierboven, e-mail: privacy@onygo.com

De volgende persoonsgegevens zijn van jou verzameld:
Voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Selectie en beheer van sollicitanten, evt. voeren van gesprekken en registratie van de stagebetrekking in het onlineportaal in geval van aanwerving als stagiaire. Rechtsgrondslag voor de verwerking: Art. 6 lid 1 a) Toestemming van jou als de betrokkene voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden b) De verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of voor de voorbereidingen voor de overeenkomst op jouw verzoek als betrokkene.

Zowel op rectificatie of verwijdering of beperking van de verwerking of gegevensoverdraagbaarheid en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Stuur je aanvragen met betrekking tot deze onderwerpen naar de hiervoor genoemde functionaris voor gegevensbescherming. Wanneer de verwerking alleen op art. 6, lid 1, letter a) EU AVG is gebaseerd, d.w.z. dat je toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, heb je altijd het recht je toestemming in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor de verwerking op basis van je toestemming voordat je deze introk.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, tel.: +49 (0)211-38424-0, fax: +49 (0)211-38424-10, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de.

In het geval van een sollicitatie door jou hebben we je persoonsgegevens nodig (art. 6, lid 1, letter b van de EU AVG). Je bent dan ook verplicht de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Stel je deze gegevens niet ter beschikking, dan kan er ook geen selectie of een sollicitatiegesprek volgen.

Er bestaat geen geautomatiseerde besluitvorming met betrekking op jou als persoon en het beheer van de sollicitatieprocedure.